Privacybeleid


Gegevensverwerking

Overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens van de Raad van 27 april 2016 met ingang van 25 mei 2018 („de Europese verordening gegevensbescherming”):

 • De informatie dat "Telos België" kan verzamelen zou voortvloeien uit de vrijwillige indiening van de door u verstrekte contactgegevens, na uw uitdrukkelijke toestemming via het contactformulier bijvoorbeeld.

 • U hebt recht op toegang, opvraging en correctie, waardoor u, in voorkomend geval, uw persoonlijke gegevens kunt laten wijzigen, aanvullen, bijwerken of verwijderen. U heeft ook een recht van bezwaar tegen de verwerking van die gegevens om gegronde redenen, evenals een recht van verzet tegen het gebruik van gegevens die niet uitdrukkelijk zijn genoemd.

 

U kunt te allen tijde verzoeken om dit recht uit te oefenen door contact met ons op te nemen via e-mail op asbl.telosbelgique@proton.me

Artikel 1: Gegevensverzamelingen

Met uw voorafgaande toestemming kunnen wij de volgende gegevens verzamelen en verwerken wanneer u onze media gebruikt:

 • Naam, voornaam,

 • E-mailadres

 • IP-adres(sen)

Artikel 2: Doel van de verzameling van persoonsgegevens

Het doel van de verwerking is omschreven als het hoofddoel van een IT-toepassing van persoonsgegevens.

In het geval van "Telos België" zijn deze doeleinden hieronder duidelijk uiteengezet.

 • U informatie te verstrekken of diensten die u hebt gevraagd via de contactpagina.

Artikel 3: Uitwisseling van gegevens:

"Telos België" verbindt zich ertoe om de persoonlijke gegevens van de gebruikers van haar website nooit te verkopen of te verhuren. De uitwisseling gebeurt daarentegen met volledige eerbiediging van de toepasselijke bepalingen.

Lijst van onderaannemers

De ontvangers van de gegevens zijn momenteel:

Artikel 4: Bewaartermijn van de gegevens

Met betrekking tot de bewaringstermijn, bewaart "Telos België" uw gegevens tijdens de duur van de contractuele relatie.

 

Artikel 5: Cookies

Wat is een cookie?

Een "cookies" of tracker is een elektronisch bestand ingediend op een terminal (computer, smartphone, tablet,...) en gelezen bijvoorbeeld tijdens de raadpleging van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van een programma of een mobiele app en, dit ongeacht het type eindapparaat (bron: Https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).

Bij de eerste navigatie op de website zal er een verklarende banner over het gebruik van "cookies" verschijnen. Door te blijven browsen, wordt de klant en / of prospect daarom geacht te zijn geïnformeerd en het gebruik van zogenaamde "cookies" te hebben aanvaard.

U kunt er op elk moment voor kiezen om cookies te activeren of deactiveren.  Deze cookies zijn bedoeld om informatie te registreren bij de navigatie op de sites (datum en tijdstip van raadpleging, geraadpleegde pagina, datum en uur van muisklik, plaats van muisklik...)Doel van de cookies

Wij willen u eraan herinneren dat de weigering van cookies uw voorwaarden voor toegang tot onze websites en het gebruik ervan kan wijzigen (bijv. raadpleging van onze video’s, instandhouding van de identificatiegegevens, ontvangst van gepersonaliseerde aanbevelingen, enz.).

Als u ervoor kiest om het opnemen van cookies op uw computer te weigeren of als u de cookies die daar zijn opgeslagen, verwijdert, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen die verband houden met de verslechterde werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.

Om de cookies zo goed mogelijk op uw verwachtingen af te stemmen, verzoeken wij u daarom uw browser zo in te stellen dat deze rekening houdt met het doel van de cookies zoals hierboven vermeld.

Browser configuratie

Voor het beheer van cookies en van uw keuze, is de samenstelling van elke browser anders. U kunt uw voorkeuren, afhankelijk van uw browser, via de links vermeld. U kunt uw voorkeuren configureren, afhankelijk van uw browser, door op de genoemde links te klikken.

 

Voor Mozilla Firefox:

 • Kies het menu"Gereedschap" en vervolgens "Opties".

 • Klik op het "Privacy" icoontje

 • Zoek het menu "Cookie" op en selecteer de opties die bij u passen.

 

Voor Microsoft Internet Explorer :

 • Kies het menu "Tools" en vervolgens "Internetopties".

 • Klik op het tabblad "Vertrouwelijkheid" (of "Confidentiality").

 • Selecteer het gewenste niveau met de cursor.

Voor Google Chrome :

 • Kies het menu "Bestand" > "Instellingen" > "Geavanceerde instellingen" > "Inhoud" cookies

 

Artikel 6: Overdracht van persoonsgegevens

"Telos België" behoudt zich het recht voor om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens van de gebruiker, deze op te slaan en te delen in reactie op een juridisch verzoek (huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of andere) indien wettelijk vereist.

Artikel 7: Recht van toegang, rectificatie en herroepingsrecht

Overeenkomstig de wet informatica en vrijheden van 6 januari 1978 hebt u recht op toegang, rectificatie en bezwaar aan uw persoonsgegevens. Het enige wat u hoeft te doen is ons online te mailen op asbl.telosbelgique@proton.me, met vermelding van uw naam, voornaam en e-mailadrs waarmee u zich hebt ingeschreven.

 

Artikel 8: Wijziging

Wij willen u graag informeren dat dit privacybeleid te allen tijde door "Telos België" kan worden gewijzigd of aangevuld, in het bijzonder om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, jurisprudentiële of technologische wijzigingen.

Eventuele wijzigingen van onze privacybeleid zullen op de sites worden gepubliceerd.

Artikel 9: Toepasselijk recht en taalgebruik

Het privacybeleid is onderworpen aan de Belgische wetgeving en is opgesteld in het Frans. Alleen de Franse tekst prevaleert in geval van een geschil, als deze in meerdere talen is vertaald. De nietigheid van een clausule doet niets af aan het privacybeleid.

 

Artikel 10: Contact

Eventuele vragen over het privacy beleid van ""Telos België" kunnen worden gericht aan telos.belgique@pm.me of door een brief te sturen naar het volgende adres:

 

vzw Telos België

Rue Hézelon, 2

4000 Liège

België.