top of page

 POLIS PRIVACYBELEID WEBSITE

   1. Inleiding

Deze Polis privacybeleid heeft betrekking op alle gegevens die worden verzameld en gebruikt door de vzw Telos België ("Telos België”), gevestigd te Hézelonstraat 2, 4000 Luik met het nummer ECB 0673.601.553.

De vereniging Telos België streeft naar onderwijs, realisatie, manifestatie en ontwaken voor alle intellectuele en spirituele kennis van de mens om hem te helpen bij zijn evolutie.

 

Deze Polis privacybeleid heeft betrekking op de verwerking door Telos België die specifieke betrekking heeft op website https://www.associationtelosbelgique.com.

   2. Definities

Toezichthoudende autoriteit: een toezichthoudende autoriteit die door de lidstaat is aangewezen op grond van artikel 51 van de AVG. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Persoonlijke gegevens (of gegevens): alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokken persoon” genoemd).

Wordt geacht te zijn een “identificeerbare natuurlijke persoon” een natuurlijke persoon die rechtstreeks kan worden geïdentificeerd of indirect, met name door verwijzing naar een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel, of naar een of meer elementen die specifiek zijn voor hun fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

Gevoelige gegevens: Persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige aspecten zoals identiteit,
raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of andere overtuigingen, gezondheid
of elke pathologische aandoening, criminele geschiedenis, vakbondslidmaatschap of seksuele geaardheid.

In het bijzonder kunnen gevoelige gegevens worden verwerkt met toestemming van de betrokken persoon. Als de betrokkene gevoelige gegevens meedeelt, stemt hij/zij in met de Verwerking van dergelijke gegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Internetgebruiker: Natuurlijke persoon die op de domeinnaam reist:

https://www.associationtelosbelgique.com/

Kennisgeving:

De informatie aan de Autoriteit door de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met artikel 33 van de AVG, in geval van schending van persoonsgegevens.

Betrokkene:

Natuurlijke persoon van wie de gegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Privacybeleid of polis:

Dit beleid heeft betrekking op de bescherming van persoonsgegevens.

Controlemechanisme: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan dat het doel en de middelen van de verwerking bepaalt, in dit geval betreft het
Telos België.

GDPR: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende vrij verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening betreffende de Gegevensbescherming).

Derden: Externe natuurlijke persoon die geen directe relatie heeft met Telos België.

Behandeling: Elke bewerking of reeks bewerkingen die al dan niet met geautomatiseerde middelen worden uitgevoerd en die worden toegepast op gegevens of verzamelingen van persoonsgegevens, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, instandhouding, aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, mededeling door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, aansluiting of onderlinge verbinding, beperking, uitwissing of vernietiging.

Overtreding: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of onrechtmatig tot vernietiging heeft geleid; verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens die worden overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkt.

   3. Welke gegevens worden verzameld en voor welk doel bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke
      deze gegevens?

   3.1. Principe

In overeenstemming met de AVG worden de gegevens verzameld voor gespecificeerde doeleinden.

Het verzamelen van gegevens moet ook gebaseerd zijn op een van de rechtsgronden bedoeld in artikel 6 van de AVG.

Indien de Verwerkingsverantwoordelijke besluit de gegevens te gebruiken voor een ander doel dan dat vermeld in de polis, zal hij de betrokkene voorafgaande informatie over dat andere doel verstrekken.

Het doel van dit beleid is om de betrokkene kennis te laten maken met de doeleinden en gronden die van toepassing zijn op zijn/haar Persoonsgegevens.

   3.2.De betrokken persoon is een internetgebruiker

De gegevensverwerking gebeurt als volgt:

Contact via het online formulier:

 • Doel: Beheer van aanvragen;

 • Categorieën van persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, e-mailadres);

 • Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij (Reageer op verzoeken/vragen van internetgebruikers).

 

Verzameling van technische gegevens:

 • Doel: Technische ondersteuning;

 • Categorieën van persoonsgegevens: Elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, gebruikte browsertypen);

 • Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij (het detecteren van mogelijk abnormaal gedrag en het traceren van de bron van dergelijke storingen en het verbeteren van de gebruikerservaring).

 

 

   4. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart de Gegevens gedurende de tijd die nodig is om het doel van de verwerking te bereiken en om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen worden bepaald op basis van verschillende criteria, zoals de wettelijke verplichtingen waaraan het beroep is onderworpen, het soort verwerking, het doel ervan, de plaats waar de Gegevens, het type betrokkene of het soort verzamelde Gegevens worden opgeslagen.

De bewaartermijn van een bepaalde gegevensverwerking kan op verzoek aan de betrokkene worden meegedeeld.

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart de Gegevens in ieder geval in overeenstemming met de wettelijke beschermingstermijnen.

   5. Wie verzamelt de gegevens?

De Gegevens kunnen worden verzameld door de Verwerkingsverantwoordelijke of via de sitehost of door de onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. De Gegevens worden vervolgens doorgegeven aan de Verwerkingsverantwoordelijke.

De lijst van onderaannemers kan op verzoek worden meegedeeld.

Bepaalde tussenpersonen kunnen gevestigd zijn in een derde land buiten de Europese Economische Ruimte dat een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens waarborgt, zoals bepaald door de Europese Commissie.

Wanneer tussenpersonen gevestigd zijn in landen die geen gelijkwaardig niveau van privacybescherming bieden, verklaart de verwerkingsverantwoordelijke specifieke maatregelen te nemen, in overeenstemming met de in de EER geldende wetgeving inzake gegevensbescherming om persoonsgegevens te beschermen.

 

 

   6. Hoe worden de gegevens verzameld?

De Gegevens worden verzameld tijdens de uitwisseling met de Verwerkingsverantwoordelijke, per telefoon, post, e-mail of fax, via het web of door zijn onderaannemers.

De gegevens kunnen ook via cookies worden verzameld (zie specifieke informatie over dit onderwerp in het cookiebeleid. Klik hier

   7. Waarom verzamelen wij uw gegevens?

De gegevens worden verzameld om te reageren op verzoeken van internetgebruikers met betrekking tot Telos België of Telos Europa. Het doel van de vzw is het opvoeden, realiseren, manifesteren en ontwaken van alle intellectuele en spirituele kennis van de mens om hem te helpen bij zijn evolutie.

De gegevens kunnen ook worden verzameld voor de goede uitvoering van het contract, of kunnen worden gebruikt voor het beheer van leveranciers, subsidies en contracten met betrekking tot de diensten van/voor de laatste.

Ze kunnen ook worden gebruikt voor:

 •   Reageren op verzoeken om informatie

 •   Op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de aangeboden diensten en/of de toepasselijke regelgeving.

De Gegevens worden ook verzameld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, met name op het gebied van boekhouding, om te voldoen aan een rechterlijke beslissing, om te reageren op een verzoek van overheidsinstanties, om de belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke te beschermen, evenals die van zijn partners, om zijn diensten, het privacybeleid en elke toepasselijke tekst te beschermen, een mogelijke remedie te formuleren of eventuele schade te beperken die de Verwerkingsverantwoordelijke kan lijden.

Ten slotte kunnen de gegevens, in bepaalde gevallen met betrekking tot veiligheid, worden verzameld in het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij.

   8. Met wie worden de gegevens gedeeld?

De Gegevens kunnen aan derden worden verstrekt in directe verband met de Verwerkingsverantwoordelijke, indien nodig en met name voor de hieronder vermelde entiteiten:

 •   Door de verwerkingsverantwoordelijke gekozen dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het hosten      van de website, het aanbieden van infrastructuur, IT-diensten, e-maildiensten, auditdiensten en andere         soortgelijke diensten om hen in staat te stellen deze diensten te verlenen;

 •   Dienstverleners die door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn gekozen voor het uitvoeren van bepaalde   specifieke taken of taken (notarissen, advocaten, bedrijfsbeoordelaars);

 •   Naar een mogelijke overname, in het geval van een (gehele of gedeeltelijke) overdracht van de activiteiten  van de verwerkingsverantwoordelijke (fusie, verkoop, overdracht van activa, gerechtelijke reorganisatie, enz.);

 •   In geval van een geschil kunnen de gegevens worden doorgegeven aan een derde partij die verantwoordelijk is voor het beheer van geschillen (kantoor van advocaten, incassobureau, enz.), die ook zal toezien op de naleving van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot deze informatie;

 •   Accountant, overheidsinstantie, enz., om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke (mededeling van gegevens aan zijn accountant, reageren op een verzoek van overheidsinstanties, voldoen aan een rechterlijke beslissing, enz.).

De lijst van dienstverleners kan op verzoek worden verstrekt.

  9. Hoe beveiligen we ze?

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat aangepast is aan de risico’s, waaronder, in voorkomend geval, onder meer:

 •    Middelen ter waarborging van vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en voortdurende veerkracht van behandelingssystemen en -diensten;

 •   Middelen om de beschikbaarheid van en de toegang tot persoonsgegevens binnen passende termijnen te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident;

 •   Een intern beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

 •   Beperkte bewaartermijnen;

 •   Toegang tot het informatiesysteem beperkt tot bevoegd personeel dat verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens;

Details van deze beveiligingsmaatregelen kunnen op verzoek worden meegedeeld.

  10. Welke rechten heb je?

Afhankelijk van het type Verwerking dat op de Persoonsgegevens wordt uitgevoerd, kan de betrokkene verschillende van de volgende rechten doen gelden:

  10.1. Recht op informatie

Elke persoon die door deze Persoonsgegevens wordt beïnvloed, heeft het recht op informatie over de verzamelde gegevens. Het is met name via dit Privacybeleid dat de Verwerkingsverantwoordelijke deze informatie wenst in te vullen.

 

De betrokkene die meer informatie wenst te verkrijgen over de verzamelde Persoonsgegevens kan dit verzoek worden geweigerd in de volgende gevallen:

    a) de betrokkene beschikt reeds over deze informatie;

    b) of het verzoek onevenredige of onmogelijke inspanningen vergt;

    c) of het verstrekken van dergelijke informatie het doel van de verwerking ernstig in gevaar kan brengen. 

 

                    

  10.2. Recht van toegang

 

Elke betrokkene heeft recht op toegang tot zijn/haar Persoonsgegevens.

Om dit te doen, moet de betrokkene het verzoek indienen bij de relevante afdeling van de Verwerkingsverantwoordelijke, zodat deze laatste de precieze gegevens kan specificeren die hij/zij over hem heeft, met inachtneming van de rechten en vrijheden van anderen die niet kunnen worden bereikt.

Binnen een maand na het verzoek van de betrokkene moet een antwoord worden gegeven.

Deze termijn kan echter met een extra maand worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. In het laatste geval wordt de betrokkene binnen een maand na het verzoek om toegang geïnformeerd.

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om de betaling van "redelijke kosten” te eisen volgens de administratieve kosten die zijn gemaakt bij het bewerken van deze documenten in het geval dat het verzoek excessief herhaaldelijk is, ongegrond is of duidelijk bedoeld is om misbruik te maken van dit recht op toegang.

 

  10.3. Recht op rectificatie

 

Elke betrokkene heeft het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk de rectificatie te verkrijgen van onjuiste Persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

De betrokkene kan ook verzoeken dat onvolledige gegevens worden ingevuld, met name door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de betrokkene op de hoogte stellen van de voltooiing van dit proces.

 

  10.4. Recht op uitwissing

 

De betrokkene kan aanspraak maken op het recht om zijn Gegevens te wissen zodra een van de volgende redenen zich voordoet:

 •   De Gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn verzameld of verwerkt;

 

 •   De betrokkene wenst zijn toestemming in te trekken en er is geen andere rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking;

 

 •   De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking die nodig is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd;

 

 •    De betrokkene heeft een recht van verzet waarvan hij gebruik maakt;

 

 •   De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

 •   De gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is vastgelegd in het Unierecht of het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;

In het kader van een dergelijk verzoek zal de Verwerkingsverantwoordelijke redelijke maatregelen nemen met het oog op het wissen van deze gegevens binnen de maand na het verzoek.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de betrokkene op de hoogte stellen van de voltooiing van dit proces.

In het geval dat de Verwerkingsverantwoordelijke dit verzoek niet wenst in te willigen, zal zijn weigering gerechtvaardigd zijn.

Het recht op wissing is niet van toepassing voor zover de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin is voorzien in het Unierecht of het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of om een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag uit te voeren die aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

 • het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;

 • voor archiverings- of statistische doeleinden als bedoeld in artikel 89 AVG.

 

   10.5. Recht op beperking van de behandeling

 

De betrokkene heeft het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

 • de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene bezwaar maakt tegen het wissen ervan en in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan vereist;

 • de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar deze nog steeds noodzakelijk zijn voor de betrokkene om juridische claims in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

 • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van zijn recht van bezwaar, in afwachting van de verificatie, of de door de Verwerkingsverantwoordelijke nagestreefde gerechtvaardigde gronden voorrang hebben op die van de betrokkene.

 

Dit verzoek om beperking houdt in dat Persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen mogen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om belangrijke redenen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de Betrokkene op de hoogte stellen van de voltooiing van dit proces.

 

   10.6. Recht op overdraagbaarheid

 

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, of op een contract, en deze verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, en op voorwaarde dat de gegevens niet zijn geanonimiseerd,

De betrokkene kan verzoeken dergelijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, indien dit technisch haalbaar is.

De betrokkene kan deze gegevens doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat de Verwerkingsverantwoordelijke deze kan belemmeren.

 

   10.7. Regeling van de oppositie

 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van het openbaar of legitiem belang van de Verwerkingsverantwoordelijke, met inbegrip van profilering op basis van deze belangen.

 

De betrokkene kan ook bezwaar maken tegen gegevensverwerking op basis van zijn of haar toestemming of op basis van een contract, op voorwaarde dat de gegevens zijn verzameld voor prospectiedoeleinden of archiverings- en statistische doeleinden.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal deze gegevens niet langer verwerken tenzij hij aantoont dat er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

 

   11.Hoe kunt u uw rechten doen gelden?

 

Een verzoek om informatie kan worden ingediend via het e-mailadres: asbl.telosbelgique@proton.me

In het geval dat de follow-up van uw verzoek niet passend is, is het voor u altijd mogelijk om een van de hierboven uiteengezette rechten uit te oefenen of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt als volgt contact met haar opnemen:

      • Telefonisch:

         (+ 32) (0)2 274 48 00;

      • E-mail: contact@apd-gba.be;

      • Online contactformulier:

         https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte;

      • Per post: Gegevensbeschermingsautoriteit, Wetstraat 35, 1000 Brussel, België;

      • Fax: (+ 32) (0)2 274 48 35.

​ASBL Telos Belgique

 Rue Hézelon, 2

4000 Liège

Belgique.

bottom of page